NL Selecteer
Universele onderdelen/accessoires

Help modelcode vinden

Algemene voorwaarden (zakelijk)

Algemene Voorwaarden 2Service B.V. voor zakelijke klanten

Inleiding
Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden die gelden voor alle overeenkomsten op afstand die u met ons sluit. Deze voorwaarden gelden niet voor klanten die consumenten zijn / klanten die niet handelen in uitoefening van beroep of bedrijf zijn. Klik hier voor de voorwaarden voor consumenten. In de onderstaande Algemene Voorwaarden staat veel informatie die voor u als afnemer van belang kan zijn. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u bovendien aan om de Algemene Voorwaarden op te slaan of af te drukken en te bewaren, zodat u deze later nog terug kunt lezen.

Artikel 1. - Definities
1.1 2Service: 2Service B.V., gevestigd te Arnhem. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Arnhem onder nummer 66471249, handelend onder de naam 2Service.
1.2 Klant: Een rechtspersoon / natuurlijk persoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf welke een Overeenkomst aan gaat met 2Service.
1.3 Overeenkomst: Iedere Overeenkomst tussen 2Service en Klant waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
1.4 Algemene Voorwaarden: Onderhavige Voorwaarden
1.5 Website (s): De Websites van 2Service B.V. te raadplegen via http://www.Samsungonderdelen.com en http://www.mobileparts.shop en alle aanverwante subdomeinen.
1.6 Account: De eigen omgeving van Klant, die na registratie van Klant via de Website  aan Klant beschikbaar wordt gesteld.    

Artikel .2 - Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van 2Service zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding, bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor 2Service slechts bindend indien en voor zover deze door 2Service uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 De taal van de Overeenkomst is Nederlands.
2.4 De Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassingen op overeenkomsten gesloten tussen 2Service B.V. en klanten die niet handelen in uitoefening van beroep of bedrijf.     Voor deze klanten (consumenten) gelden de Algemene Voorwaarden voor consumenten.  

Artikel .3 - Totstandkoming
3.1 De Overeenkomst komt op de Website(s) tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van 2Service en het voldoen aan de daarbij door 2Service gestelde voorwaarden en het doorlopen van het bestelproces.
3.2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt 2Service onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden. De bevestiging bevat tevens de inhoud van de Overeenkomst, zoals opgeslagen bij 2Service.
3.3 Het is voor Klant evenwel mogelijk om een Overeenkomst op een andere wijze dan via de Website(s) aan te gaan. Indien de bestelling telefonisch is geplaatst, wordt de aanvaarding direct bevestigd. Indien dit niet gebeurt, is er geen sprake van een Overeenkomst. Indien de bestelling per fax is geplaatst, bevestigt 2Service de ontvangst per fax.
3.4 Voor alle andersoortige bestellingen dan bestellingen gedaan via de Website(s) zijn deze Algemene Voorwaarden overeenkomstig van toepassing.
3.5 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft 2Service het recht om pas aan haar verplichtingen te voldoen nadat zij de correcte gegevens heeft ontvangen.      

Artikel. 4 - Prijzen en informatie Website
4.1 Alle op de Website en in andere van 2Service afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten en eventuele kosten welke gerekend worden voor een gekozen betaalwijze.
4.2 Het in 4.1 gestelde aangaande BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd geldt niet, indien Klant als bedoeld in Art 1.2 is ingelogd. De dan getroonde prijzen zijn exclusief BTW weergegeven.
4.3 De verzendkosten zijn wel inbegrepen bij de uiteindelijke totaalprijs die wordt getoond in het bestelproces van de Website.
4.4 De Informatie over de eventuele verzendkosten en andere bijkomende kosten wordt door 2Service verstrekt op een voor de Klant gemakkelijk vindbare plaats op de Website die Klant kan raadplegen voor hij besluit een Overeenkomst aan te gaan.
4.5 De inhoud van de Website(s) is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. 2Service kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website(s) te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website(s) en in andere van 2Service afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.
4.6 2Service kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit en/of beeldscherminstellingen.      

Artikel .5 - Uitvoering overeenkomst
5.1 2Service is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. Onder deze derden wordt in ieder geval, maar niet beperkt tot, post-en pakketbezorgdiensten.
5.2 Op de Website(s) zal duidelijk vermeld worden op welke wijze de levering zal plaats vinden.
5.3 De levertermijnen voor bestellingen worden duidelijk op de Website(s) omschreven of indien geen levertermijn is overeengekomen, zullen producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden. Indien een langere termijn wordt overeengekomen zal die termijn als leidend worden aangenomen.
5.4 De Informatie over een eventueel aanwezige levertermijn en de wijze van levering worden door 2Service verstrekt op een voor de Klant gemakkelijk vindbare plaats op de Website(s) die Klant kan raadplegen voor hij besluit een Overeenkomst aan te gaan.
5.5 Indien 2Service de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of de Overeenkomst kosteloos ontbinden. Er bestaat in zo een geval geen recht op eventuele schadevergoeding, geleden door Klant vanwege eventuele vertraging.
5.6 Indien de bestelde producten niet meer leverbaar zijn, is 2Service gerechtigd een vergelijkbaar product naar de Klant te verzenden. 2Service garandeert dat de specificaties van de alternatieve levering voldoen aan het eigenlijk bestelde. Indien de prijs van het alternatieve product hoger is, neemt 2Service het verschil voor haar rekening.
5.7 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant.    

Artikel .6 - Betaling
6.1 Klant dient betalingen aan 2Service bij een bestelling via de Website(s) volgens de in de bestelprocedure op de Website(s) aangegeven betaalmethoden te voldoen. 2Service bepaalt per bestelling welke betaalmethode(n) beschikbaar zijn. Algemene informatie over de betaalmethoden staat ook vermeld op gemakkelijk vindbare plaats op de Website(s) die Klant kan raadplegen voor hij besluit een Overeenkomst aan te gaan.
6.2 Indien de Overeenkomst op een andere wijze dan via de Website(s) tot stand komt, zal 2Service de Klant mededelen op welke wijze de bestelling betaald kan worden.
6.3 De diverse betaalmethodes voor bestellingen via de Website(s), of bestellingen welke zijn gedaan middels een andere manier, kunnen van tijd tot tijd wijzigen.
6.4 2Service is gerechtigd andere methodes aan te bieden of niet bepaalde methodes niet aan te bieden. Tevens is 2Service gerechtigd nadere voorwaarden te stellen aan betaalmethoden, mocht 2Service dat nodig achten.
6.5 Bij niet tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. Tevens is 2Service gerechtigd, indien na diverse aanmaningen de bedragen niet zijn ontvangen ook eventuele schadevergoedingen en achterstallige betalingen te vorderen, alsmede de bestellingen niet te leveren, indien er sprake is van vooruitbetaling dor de Klant
6.6 Bij goederen die speciaal voor de Klant besteld of gereserveerd worden, dient een aanbetaling van 25% van de aankoopprijs te worden voldaan.
6.7 De Klant dient in het geval van een in art. 6.6 bedoelde situatie het (restant) aankoopbedrag volledig te voldoen voordat de producten geleverd zullen worden.

Artikel. 7 - Eigendomsvoorbehoud
7.1 Wij behouden ons het eigendom voor van alle door ons geleverde goederen tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door ons aan de Klant geleverde of nog te leveren goederen.  

Artikel. 8 - Annuleren en Retourneren
8.1 Voor Klanten als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden komt geen Herroepingsrecht toe zoals bedoeld in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
8.2 Klanten hebben onverminderd het in het eerste lid van dit artikel vermelde het recht om binnen de in de RMA procedure gestelde termijn na ontvangst van de bestelling door of namens de Klant de bestelling te retourneren naar 2Service.
8.3 2Service accepteert alleen retouren die vooraf zijn aangemeld via het op de Website(s) gepubliceerde retourformulier.
8.4 2Service accepteert alleen onbeschadigde en ongebruikte artikelen in de originele, onbeschadigde en ongeopende verpakking.
8.5 De retourprocedure (zie ook FAQ) en de gestelde termijnen daarin geldt als aanvullende voorwaarden bij deze Algemene Voorwaarden  


Artikel .9 -  Toegang/Account
9.1. 2Service kan Klant toegang tot een Account verschaffen. Daartoe wordt aan Klant een gebruikersnaam en een wachtwoord verstrekt. 
9.2 Via de Account verkrijgt de Klant toegang tot de een eigen omgeving waarin bijvoorbeeld eerdre bestellingen te raadplegen zijn.
9.3 Het Klant verboden de gebruikersnaam en het wachtwoord aan derden te verstrekken of over te dragen. 2Service is niet verantwoordelijk voor misbruik en mag ervan uitgaan dat een Klant, die zich aanmeldt middels een Account bij 2Service ook daadwerkelijk de Klant is. Klant dient 2Service op de hoogte te stellen als Klant een vermoeden heeft dat het wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden. 2Service heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.
9.4 Indien 2Service tot het besef komt dat de inloggegevens van Klant bekend zijn bij onbevoegde derden, stelt zij Klant daarvan op de hoogte en neemt zij passende maatregelen.
9.5 Klant houdt de op zijn Account vermelde contactgegevens up to date en staat in voor de juistheid daarvan. Klant stelt 2Service onverwijld elektronisch op de hoogte van enige wijzigingen in overige (persoons)gegevens die voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang zijn.
9.6 De door 2Service ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Klant.

Artikel. 10 - Aansprakelijkheid
10.1 De totale aansprakelijkheid van 2Service jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 500 euro.
10.2 Aansprakelijkheid van 2Service jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
10.3 Buiten de in lid 1 van dit artikel genoemde gevallen rust op 2Service jegens klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 10.1 en 10.2 genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van 2Service.
10.4 De aansprakelijkheid van 2Service jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant 2Service onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en 2Service ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat 2Service in staat is adequaat te reageren.
10.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij 2Service meldt.
10.6 In geval van overmacht is 2Service niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.    

Artikel. 11 - Vrijwaring
11.1 Klant vrijwaart 2Service voor alle aanspraken van derden, waaronder uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met een  gesloten Overeenkomst en/of de Diensten welke worden aangeboden door de 2Service zelf en/of derden waaronder ook begrepen merkhouders van de aangeboden producten.
11.2 Het vorige lid van dit Artikel is niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van 2Service.
11.3 Klant begrijpt dat het verboden is om enige vorm van assemblage toe te passen met de bij 2Service gekochte producten. Klant vrijwaart 2Service voor alle aanspraken van derden, waaronder uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met dit verbod.  

Artikel. 12 -  Garantie
12.1 Klanten als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden komen geen rechten toe zoals bedoeld in titel 1 Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.
12.2 Onverminderd het in het vorige lid gestelde heeft de Klant vanaf de dag na ontvangst van de bestelling 30 dagen garantie op alle geleverde producten.
12.3 Indien de Klant gebruik wil maken van deze regeling stelt hij 2Service onverwijld op de hoogte middels de RMA procedure, zoals deze is gepubliceerd op de websites.
12.4 De retourprocedure (zie FAQ) en de gestelde termijnen daarin geldt als aanvullende voorwaarden bij deze Algemene Voorwaarden.  

Artikel. 13 - Klachten
13.1 Ondanks de inspanning om Klant zo goed mogelijk van dienst te zijn, kan het zijn dat Klant een klacht heeft over de dienstverlening en of de producten van 2Service. Klant kan een klacht per e-mail bij 2  Service indienen, via de onderstaande contactgegevens. Uiterlijk binnen 3 werkdagen krijgt Klant een reactie op de klacht. Dit kan de definitieve reactie zijn, maar ook een bericht dat uw klacht nog nader onderzocht moet worden. In dat laatste geval zal ook worden aangegeven wanneer Klant uiterlijk een definitieve reactie kunt verwachten.  

Artikel. 14 -  Slotbepalingen
14.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.
14.3 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Arnhem.
14.4. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.  

Artikel. 15 - Verkoopvoorwaarden orders / Incoterms
15.1 Alle offertes en proforma's zijn onder voorbehoud van typefouten;
15.2 Bij acceptatie of betaling van de proforma gaat u akkoord met de inhoud van de proforma op het gebied van partnummers, beschrijvingen, aantallen en prijzen.
15.3 Onze incoterm voor vervoer is DAP (Delivery At Place). Bij vervoer met eigen transporteur is dit EXW;
15.4 2Service behoudt zich het recht voor om proforma's eenzijdig te annuleren;
15.5 Proforma's zijn 14 dagen geldig;
15.6 Proforma's zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid.

 
Contactgegevens:
2Service B.V.
Santkamp 5 6836 BE ARNHEM, NL
Handelsregister Arnhem 66471249
btw (NL) 856568399 B01  
T: 088 – 2340 381 
E: [email protected]

Trustpilot
Betaalmogelijkheden
  • paypal
  • afterpay
  • americanexpress
  • visa
  • mistercash
  • mastercard
  • ideal
  • banktransfer
Verzendmogelijkheden
  • postnl
  • ups